Dokumente

STAR2 Progress Report Jan-Apr 2019 Final

STAR2 Progress Report July – Dec 2018 Final

Programi model i Transparencës për Njësitë e Qeverisjes Vendore në Shqipëri

STAR2 Progress Report Jan-Jun 2018 

STAR2 Mid-Term Report 2016-2017

Fillimi i projektit për ngritjen e zyrave me një ndalesë në Njësitë e Qeverisjes Vendore

Manual trajnimi për punonjësit e Zyrës së Arkivit dhe Protokollit të Njësive të Qeverisjes Vendore 

Vlerësim mbi nivelin e dixhitalizimit dhe publikimit online nga bashkitë të Vendimeve të Këshillave Bashkiak

Situata aktuale, sfidat dhe mundësitë për transparencë dhe llogaridhënie efektive në nivelin e Vetqeverisjes Vendore në Shqipëri

Vlerësimi mbarëkombëtar i situatës së qeverisjes vendore në Shqipëri

Raporti Final për Projektin Pilot

Raporti i Progresit për Projektin Pilot – Janar 2015

Raporti i Progresit për Projektin Pilot – Dhjetor 2014

Ligji për Ndarjen Administrativo-Territoriale – Fletorja Zyrtare

Projektligji për Ndarjen Administrativo Territoriale

Relacion për projektligjin për ndarjen Administrativo-Territoriale

Tabela me 61 Bashkitë

Raporti i zonave funksionale

Analiza e situatës së qeverisjes vendore

Raporti i sondazhit te komuniteteve vendore

Analiza dhe Propozime për Hartën Administrativo-Territoriale – Prezantim i Ministrit për Çështjet Vendore, Bledi Çuçi – 16 maj 2014

Procesi i Reformës Administrativo-Territoriale – 16 maj 2014


Sugjerime dhe komente nga Institucioni i Avokatit të Popullit

Kriteret e miratuara nga Komisioni Parlamentar për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore

Kriteret Teknike – Propozim për Komisionin Parlamentar


Raporti i Progresit – Projekti STAR (prill 2014)

Raporti i Progresit – Projekti STAR (gusht 2014)

Raport per procesin e konsultimeve (mars-prill 2014)

Raport i konsultimeve publike – Partnerët Shqipëri


Raport i konsultimeve publike – Instituti i Kërkimeve Urbane

Raport i konsultimeve publike – Instituti i Politikave Publike dhe Private

 

Analizë e Situatës së Qeverisjes Vendore në Shqipëri (28 prill 2014)

Aneks Treguesit Social

Aneks Treguesit Infrastrukturor

Aneks Treguesit Arsimor

Aneks Treguesit Financiar dhe Ekonomik

Prezantimi i Ministrit të Shtetit për Çështjet Vendore, Bledi Çuçi për Komisionin Parlamentar për Reformën Administrativo-Territoriale