Uncategorized

October 13, 2013

Konferenca

Qeveria e Shqipërisë shpalli nisjen e Reformës Administrativo-Territoriale me një Konferencë Kombëtare që u mbajt në Tiranë më 17 tetor 2013. Konferenca shërbeu për: (i)  krijimin […]
October 13, 2013

How?

The Administrative-Territorial Reform will be carried out in accordance with the provisions of the Council of Europe’s European Charter of Local Self-Government, especially with its objectives, […]
October 13, 2013

Si?

Reforma Administrativo-Territoriale do të kryhet në përputhje me dispozitat e Kartës Evropiane të Vetëqeverisjes Lokale të Këshillit të Europës, sidomos lidhur me objektivat, metodat dhe rezultatet […]
October 13, 2013

Si?

Reforma Administrativo-Territoriale do të kryhet në përputhje me dispozitat e Kartës Evropiane të Vetëqeverisjes Lokale të Këshillit të Europës, sidomos lidhur me objektivat, metodat dhe rezultatet […]