Uncategorized

October 13, 2013

Si?

Reforma Administrativo-Territoriale do të kryhet në përputhje me dispozitat e Kartës Evropiane të Vetëqeverisjes Lokale të Këshillit të Europës, sidomos lidhur me objektivat, metodat dhe rezultatet […]
October 13, 2013

How?

The Administrative-Territorial Reform will be carried out in accordance with the provisions of the Council of Europe’s European Charter of Local Self-Government, especially with its objectives, […]
October 13, 2013

Si?

Reforma Administrativo-Territoriale do të kryhet në përputhje me dispozitat e Kartës Evropiane të Vetëqeverisjes Lokale të Këshillit të Europës, sidomos lidhur me objektivat, metodat dhe rezultatet […]
October 13, 2013

Rekomandime

Rekomandimet e organizatave ndërkombëtare për Reformën Administrativo-Territoriale në Shqipëri Bashkimi Europian Progresraporti i Komisionit Europian për vitin 2012 dhe 2013 në mënyrë eksplicite i referohet kryerjes […]