Reforma Administrative-Territoriale

June 22, 2018

Procesi hartimit

Qeveria caktoi si një nga prioritetet kryesore të programit të saj kryerjen dhe zbatimin e reformës administrativo-territoriale, me synim rritjen e efiçencës së shërbimeve publike vendore […]
June 22, 2018

Manuali Amalgamimit

Udhëzues për Kontrollin e NJQV Shtojca 1 – Pyetësori për informacion Shtojca 2 – Kuadri ligjor 2.1 Kuadri ligjor i Sektoreve të Shërbimeve Publike 2.2 Kuadri […]
June 22, 2018

Rekomandime

Rekomandimet e organizatave ndërkombëtare për Reformën Administrativo-Territoriale në Shqipëri Bashkimi Europian Progresraporti i Komisionit Europian për vitin 2012 dhe 2013 në mënyrë eksplicite i referohet kryerjes […]
June 22, 2018

Historiku

Historik i Shkurtër i Ndarjes Administrativo-Territoriale të Shqipërisë 1912 – 1924 Pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë nga Perandoria Osmane, qeveria shqiptare pranoi organizimin administrativ të […]